สปจ.ภูเก็ตร่วมประชุมรับมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

18 พฤศจิกายน 2564